Pravidla

Co je potřeba?

Cíl hry

V roli jednoho z největších matematiků všech věků je vaším cílem dokázat dostatečný počet matematických vět dříve než soupeř a přitom u toho neusnout nudou!

Stručné shrnutí pravidel

Každý hráč si sestaví balíček hracích karet, ze kterého vytvoří svůj dobírací balíček a každý hráč si vezme 4 karty.

Hráči se střídají na tahu, který se skládá z několika fází. Na začátku smí hráči z ruky vyložit Definici. Poté mají k dispozici 3 Akce (začínající hráč v prvním tahu pouze 2). Tyto Akce mohou využít k Hraní karty z ruky, Dokazování vyložené věty, Použití pomůcky nebo Braní karty z jejich dobíracího balíčku. Na konci tahu tzv. pálí kartu: odloží vrchní kartu svého dobíracího balíčku na odkládací balíček. Má-li poté hráč dokázaných alespoň tolik vět, kolik je Ctižádostivost jeho matematika, stává se vítězem.

Navíc si ale hráči musí dát pozor na Nudu. Tu mohou získat buď prostřednictvím efektů karet, nebo tak, že jim dojdou karty v dobíracím balíčku. Kdykoliv má některý hráč alespoň tolik žetonů Nudy, kolik je Trpělivost jeho matematika, usíná nudou a okamžitě je ze hry vyřazen.

Popis karet

Matematici

Karta matematika má několik základních atributů. V horní části je celé matematikovo jméno a ilustrace. V dolní části je vedle symbolu knihy matematikova Ctižádostivost, tedy počet vět, které musí matematik dokázat pro vítězství. Dále vedle symbolu spáče je Trpělivost, neboli množství nudy, které matematika uspí, a prohraje tak hru. Mezi těmito symboly je vyobrazen matematikův obor. Věty vyobrazeného oboru mají pro daného matematika o 1 nižší Obtížnost. Dále zde může být napsaná zvláštní schopnost matematika. Takovou schopnost má matematik po celou hru.

Hrací karty

Všechny ostatní karty jsou hracími kartami. Právě z hracích karet si hráči před hrou sestavují své dobírací balíčky. Hrací karty se dělí do čtyř základních skupin: Věty, Události, Pomůcky a Definice.

Věty

Karty vět poznáte dle modrého rámování dolní části. V levém horním rohu je jejich Obtížnost, tedy „o kolik“ je třeba je dokázat, než budou zcela dokázané a v pravém horním rohu je symbol oboru věty.

Události

Tyto karty mají žluté rámování dolní části a v levém horním rohu symbol kapesních hodinek. Jedná se o karty s jednorázovým efektem, které mohou mnohdy úplně zvrátit průběh hry

Pomůcky

Mají fialově rámovanou dolní část a v levém horním rohu symbol tužky. Jde o karty, které lze po zahrání opakovaně použít k provedení jejich efektu.

Definice

Jde o karty se zeleným rámováním dolní části a symbolem „Def.“ v levém horním rohu. Tyto karty po vyložení svým trvalým efektem mění průběh hry.

Před hrou

Každý hráč si vytvoří vlastní hrací balíček a k němu si vybere jednoho matematika. V hracím balíčku nesmí být žádná karta více než jednou. Doporučený počet karet v balíčku je 10-20.

Příprava hry

Každý hráč umístí svého matematika viditelně před sebe, zamíchá svůj balíček hracích karet a vytvoří tak svůj dobírací balíček. Poté si každý vezme do ruky 4 karty.

Průběh hry

Hráči se postupně střídají na tahu. Tah se skládá ze tří fází: Vyložení Definice, hraní Akcí a Konec tahu.

Vyložení Definice

Na začátku tahu může každý hráč vyložit Definici z ruky. Její efekt pak platí tak dlouho, dokud není Definice odložena. Každý hráč smí mít vyloženou nejvýše jednu Definici. Vyloží-li další, původní je tím odložena. Toto vyložení na začátku tahu nestojí hráče žádné Akce.

Akce

V každém tahu má hráč k dispozici tři Akce. (Začínající hráč má v prvním kole o jednu méně.) Tyto Akce může využít k získávání karet, hraní karet z ruky, k dokazování vět a používání pomůcek.

Akce Braní karet

Použitím jedné Akce si hráč vezme jednu kartu ze svého dobíracího balíčku do ruky. Tuto akci může provést vícekrát za tah.

Limit karet v ruce

Limit karet v ruce je 10. Pokud má hráč 10 nebo více karet v ruce, nemůže využít akci Braní karet, ale stále může získat další karty pomocí efektů jiných karet a přebytečných karet se nemusí nijak zbavovat.

Poznámka: Všimněte si, že hráč si nebere kartu na začátku ani na konci tahu. Braní karet je tedy čistě hráčova volba. S notnou dávkou štěstí lze hru vyhrát dokonce, aniž by si hráč vzal jedinou kartu.

Akce Hraní

Hráč může využít Akci k zahrání libovolné karty z ruky. Je-li tato karta Událost, její efekt se okamžitě provede a zahraná karta jde poté na odkládací balíček. Je-li karta Definice, Pomůcka nebo Věta, vykládá se před hráče do hry. Hráč může tuto akci využít vícekrát za kolo.

Akce Dokazování

Každá věta má Obtížnost znázorněnou číslem v levém horním rohu. Při použití této akce na nějakou hráčem vyloženou větu se tato věta „dokazuje o 1“ umístěním žetonu důkazu na tuto kartu. K dokázání věty je třeba tolik žetonů důkazu, kolik je její Obtížnost. Hráč smí použít tuto akci na každou větu nejvýše jednou za kolo.

Dokázání

Jakmile hráč dokáže některou svou větu o tolik, kolik je její obtížnost, je tato věta „Dokázaná“ a hráč ji přemístí mezi své další dokázané věty. Je-li efekt věty uvozen čtverečkem, nabude platnosti právě až po dokázání. Může jít buď o efekt, který se okamžitě provede podobně jako efekty událostí, anebo jde o trvalý efekt, který platí, dokud je věta dokázaná.

Například když hráč úspěšně dokáže Banachovu větu o pevném bodě, může si ze svého dobíracího balíčku ihned vzít libovolnou kartu. Oproti tomu když dokáže Základní větu algebry, bude jeho Ctižádostivost o jedna nižší tak dlouho, dokud bude věta dokázaná.

Obor

Obtížnost všech vět stejného oboru, jako je obor matematika, je o jedna nižší.

Například Évaristu Galoisovi, jehož oborem je Algebra, stačí Lagrangeovu větu dokázat pouze o pět, ačkoliv obtížnost zobrazená na kartě je šest.

Akce Použití pomůcky

Má-li hráč vyloženou kartu Pomůcky, smí použít Akci k provedení jejího efektu. Většinou je třeba využít ještě jiné prostředky k provedení efektu karty, například odhodit kartu z ruky, získat Nudu apod. Každá pomůcka smí být použita nejvýše jednou za tah, ale hráč může v jednom tahu Použít pomůcek několik.

Konec tahu, pálení a kontrola vítězství

Na konci tahu hráč nejprve provede všechny efekty, které se dějí na konci tahu (jako například braní karet díky Základní větě aritmetiky).

Poté takzvaně „pálí“ kartu ze svého dobíracího balíčku. To znamená, že odloží vrchní kartu svého dobíracího balíčku na svůj odkládací balíček.

Pokud má poté alespoň tolik dokázaných vět, kolik je Ctižádostivost jeho matematika, vyhrává a hra skončila. Pokud ne, je jeho tah u konce a pokračuje tahem následující hráč.

Nuda

Každý matematik má svou Trpělivost. Ten označuje, kolik nezdarů, slepých cest a nudných problémů dokáže matematik unést, než bude znuděn a usne. Kdykoliv efekt nějaké karty říká například „+1 Nuda“, znamená to, že příslušný hráč získá na kartu svého matematika jeden žeton nudy. Kdykoliv je množství žetonů nudy matematika větší nebo rovno jeho Trpělivosti, daný hráč okamžitě prohrává hru (může se dokonce stát, že prohrají všichni hráči současně).

Míchání balíčku

Kdykoliv si má hráč vzít kartu, odkrýt kartu, pálit na konci tahu nebo jinak manipulovat s dobíracím balíčkem, ale již v něm nemá žádné karty, je nucen zamíchat svůj odkládací balíček a vytvořit z něj nový dobírací balíček. Každé takové míchání je ale velice nudná záležitost, proto při prvním takovém zamíchání hráč získá +1 Nudu, při druhém +2 Nudy, při třetím +3 Nudy, atd.

Klíčové výrazy

Na mnoha kartách je některé slovo napsáno tučně. Tato slova jsou klíčové výrazy, jejichž zavedení usnadňuje orientaci v efektech karet. Zde je jejich kompletní seznam:

Tvorba balíčku

Je mnoho způsobů, jak vytvořit balíček karet, se kterým budete hrát. Pokud jsou všichni hráči zkušení a každý má svou vlastní sadu karet, nejspíše nebudete mít problém se sestavením balíčku. Někdy však je situace.

Draft

Tato varianta je vhodná pro dva zkušené hráče, kteří mají k dispozici pouze jedinou sadu karet. Nejprve se každému rozdají dva matematici. Poté si ze zamíchaného balíčku hracích karet oba hráči vezmou šest karet, z nichž vyberou jednu do svého hracího balíčku a zbylé pošlou soupeři, vyberou dále jednu kartu ze čtyř a zbytek pošlou. Takto vybírají, dokud nezbude jediná karta z původních pěti, která je odložena. Toto hráči opakují několikrát celkem třikrát nebo čtyřikrát. Nakonec si každý hráč vybere, se kterým ze dvou matematiků, jež dostal na počátku, bude hrát.

Výuková hra

Pro seznámení nových hráčů se hrou lze hrát s kompletní sadou nebo můžete použít předpřipravené sestavy.